Avís legal

El lloc web i el domini www.unigirona.cat corresponen a l’Uni Girona Club de Bàsquet, amb CIF G-17857228 i domicili a Av. Josep Tarradelles i Joan, núm. 22-24, de Girona (CP 17007), adreça electrònica info@unigirona.cat, inscrita al Registre d’Entitats Esportives (12554 de 13/02/06)

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Uni Girona Club de Bàsquet, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Uni Girona Club de Bàsquet presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis [/i activitats/ i activitats professionals]. Uni Girona Club de Bàsquet autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.unigirona.cat. Uni Girona Club de Bàsquet es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.unigirona.cat (framing).

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de [contacte] d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes.

 

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Uni Girona Club de Bàsquet actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Uni Girona Club de Bàsquet manifesta que les referències de les [creacions, productes i serveis] que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Uni Girona Club de Bàsquet fins a la contractació expressa d’una comanda.

Uni Girona Club de Bàsquet es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Uni Girona Club de Bàsquet no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.